Bentley Systems Soutěže

Bentley Systems zve do soutěže Going Digital Awards in Infrastructure

soutez-bentley-systems-awards-in-infrastructure

Firma Bent­ley Sys­tems vy­hlá­si­la výzvu k po­dá­ní no­mi­na­cí na 2021 Going Di­gi­tal Awards in In­frastructu­re. Tento glo­bál­ní pro­gram oce­ně­ní, dříve známý jako Year in In­frastructu­re Awards, po­su­zo­va­ný ne­zá­vis­lý­mi po­ro­ta­mi prů­mys­lo­vých od­bor­ní­ků, oceňuje in­frastruk­tur­ní pro­jek­ty za di­gi­tál­ní ino­va­ce, které zlep­šu­jí re­a­li­za­ci pro­jek­tů nebo tech­nic­ké pa­ra­me­t­ry ma­jet­ku. Uzá­věr­ka no­mi­na­cí je 21. květ­na 2021.

Oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards jsou ne­díl­nou sou­čás­tí kaž­do­roč­ní kon­fe­ren­ce Bent­ley Year in In­frastructu­re. Kon­fe­ren­ce spo­ju­je od­bor­ní­ky na in­frastruk­tu­ru a vůdčí osob­nos­ti z ce­lé­ho světa, aby sdí­le­li osvěd­če­né po­stu­py a do­zvě­dě­li se o nej­no­věj­ších tech­no­lo­gic­kých po­kro­cích, které zlep­ší po­sky­to­vá­ní in­frastruk­tur­ních pro­jek­tů a pa­ra­me­t­ry ma­jet­ku. Ví­tě­zo­vé budou vy­hlá­še­ni během slav­nost­ní­ho pře­dá­vá­ní cen při vy­vr­cho­le­ní kon­fe­ren­ce.

Uži­va­te­lé Bent­ley soft­wa­ru jsou vy­zvá­ni, aby no­mi­no­va­li své pro­jek­ty do pro­gra­mu Going Di­gi­tal Awards, bez ohle­du na to, v jaké fázi se pro­jekt na­chá­zí – plá­no­vá­ní / kon­cep­ce, návrh, vý­stav­ba nebo pro­voz. Tři fi­na­lis­té vy­bra­ní pro kaž­dou ka­te­go­rii oce­ně­ní zís­ka­jí glo­bál­ní plat­for­mu pro pre­zen­ta­ci svých pro­jek­tů před po­rot­ci, myš­len­ko­vý­mi lídry prů­mys­lu a členy médií.

Každý pro­jekt no­mi­no­va­ný na cenu zís­ká­vá uzná­ní na­příč glo­bál­ní ko­mu­ni­tou in­frastruk­tu­ry.

Going Di­gi­tal Awards 2021 ocení úspě­chy v ob­las­ti in­frastruk­tur­ních pro­jek­tů v ná­sle­du­jí­cích ka­te­go­ri­ích:

 • Mosty
 • Bu­do­vy a kam­pu­sy
 • Di­gi­tál­ní města
 • Di­gi­tál­ní vý­stav­ba
 • Ge­o­tech­nic­ké in­že­nýr­ství
 • Roz­voj kra­ji­ny a po­zem­ků
 • Vý­ro­ba
 • Těžba a tě­žeb­ní prů­my­sl
 • Vý­ro­ba elektři­ny
 • Sprá­va in­for­ma­cí o do­dá­ní pro­jek­tu
 • Že­lez­ni­ce a tran­zit
 • Mo­de­lo­vá­ní re­a­li­ty
 • Sil­ni­ce a dál­ni­ce
 • Pa­ra­me­t­ry sil­nič­ních a že­lez­nič­ních sta­veb
 • Sta­veb­ní in­že­nýr­ství
 • Ná­stro­je a ko­mu­ni­ka­ce
 • Uti­li­ty a pa­ra­me­t­ry prů­mys­lo­vých sta­veb
 • Čis­tír­ny vody a od­pad­ních vod
 • Sítě vody, od­pad­ních vod a deš­ťo­vé vody

Kromě toho, pro­jek­ty před­sta­vu­jí­cí po­slá­ní spo­leč­nos­ti Bent­ley roz­ví­jet in­frastruk­tu­ru, ale pře­sa­hu­jí­cí užší za­mě­ře­ní cen jed­not­li­vých ka­te­go­rií, mohou ob­dr­žet oce­ně­ní Foun­der’s Awards, dříve známé jako Spe­cial Re­co­gni­ti­on Awards.

Další in­for­ma­ce o pro­gra­mu Going Di­gi­tal Awards 2021 nebo no­mi­na­ci pro­jek­tu na­jde­te na webu Going Di­gi­tal Awards in In­frastructu­re.

banner-geoslam-300x250
banner-pobidka