Stavebnictví

Vznikla platforma Stavebnictví 4.0 pro spolupráci mezi firmami a výzkumnými pracovišti

narodni-centrum-prumyslu-4

Ná­rod­ní­ cen­t­rum Průmyslu 4.0 založilo novou plat­for­mu „Sta­veb­nic­tví 4.0“. Dohoda o spolupráci mezi výzkumnými pracovišti a stavebními firmami byla podepsána 17. června 2021 na Mi­nis­ter­stvu prů­mys­lu a ob­cho­du.

Ambicí je spo­jit vý­znam­ná vý­zkum­ná pra­co­viš­tě, zejmé­na na tech­nic­kých uni­ver­zi­tách, se sta­veb­ní­mi fir­ma­mi a na­bíd­nout pro­stor pro spo­lu­prá­ci. Bude se tak dít nejen v pro­sto­rách Čes­ké­ho in­sti­tu­tu in­for­ma­ti­ky ro­bo­ti­ky a ky­ber­ne­ti­ky ČVUT v Praze a v cen­t­ru Na­da­ce pro roz­voj ar­chi­tek­tu­ry a sta­vi­tel­ství v Praze, ale také na dal­ších pra­co­viš­tích, zejmé­na na VUT v Brně a VŠB-TU v Os­t­ra­vě.

Cílem je pro­pa­ga­ce a za­vá­dě­ní no­vých tech­no­lo­gií včet­ně vy­u­ži­tí prin­ci­pů Prů­mys­lu 4.0 do vý­stav­by a zvý­še­ní kon­ku­ren­ce­schop­nos­ti České re­pub­li­ky v této ob­las­ti v ev­rop­ském mě­řít­ku.

Oče­ká­vá se, že se při­po­jí také další vý­zkum­ná pra­co­viš­tě a sta­veb­ní firmy.

Národní centrum Průmyslu 4.0

 

banner-geoslam-300x250
banner-pobidka