Akce

Summit Koncepce BIM 2020 naplánován na listopad

konference-summit-bim-2019-f

Česká agentura pro standardizaci oznámila, že na čtvr­tek 19. lis­to­pa­du 2020 je v Praze naplánován druhý roč­ník Sum­mi­tu Kon­cep­ce BIM.

Cílem je se­zná­mit účast­ní­ky se zku­še­nost­mi státu a ve­řej­né sprá­vy při za­vá­dě­ní tzv. Kon­cep­ce BIM. Sum­mit opět spo­lupo­řá­dá odbor Kon­cep­ce BIM České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci s Mi­nis­ter­stvem prů­mys­lu a ob­cho­du ČR a je sou­čás­tí plánu „Czech – Coun­t­ry for the fu­tu­re.“ Jde o je­di­né se­tká­ní po­řá­da­né spo­leč­ně zod­po­věd­ný­mi or­gá­ny stát­ní sprá­vy a ko­na­jí­cí se za účas­ti zá­stup­ců ve­řej­né sprá­vy z dal­ších ev­rop­ských zemí.

Na první konferenci, konané na podzim 2019, byly pre­zen­ta­ce před­sta­vi­te­lů ev­rop­ských vlád a vlád­ních agen­tur mož­nos­tí po­rov­ná­ní při­pra­ve­nos­ti na ná­stup Sta­veb­nic­tví 4.0. Vedle zá­stup­ců české stát­ní sprá­vy a ve­řej­ných in­sti­tu­cí vystoupili se svým referátem také Sou­he­il Soub­ra, před­se­da EU BIM Task Group, ře­di­tel di­gi­tál­ních kon­struk­cí es­ton­ské­ho mi­nis­ter­stva in­for­ma­ti­ky Jaan Saar, Jan Tulke, ře­di­tel Plan-Build 4.0, spo­leč­nos­ti pro di­gi­ta­li­za­ci plá­no­vá­ní, vý­stav­by a pro­vo­zu a Ben­no Ko­ehor­st, se­ni­or po­rad­ce vý­kon­né agen­tu­ry ni­zo­zem­ské­ho mi­nis­ter­stva pro in­frastruk­tu­ru a vodní hos­po­dář­ství Rijkswa­ter­sta­at.

Sum­mit Kon­cep­ce BIM 2020 seznámí s aktualitami při za­vá­dě­ní me­to­dy BIM do sta­veb­ní praxe a také s chys­ta­ný­mi kroky stát­ní sprá­vy smě­rem k di­gi­ta­li­za­ci sta­veb­nic­tví.

Dů­le­ži­tým té­ma­tem le­toš­ní­ho roč­ní­ku tak bude i po­stup pří­pra­vy di­gi­tál­ní­ho sta­veb­ní­ho ří­ze­ní, což je pro tento obor jeden z klí­čo­vých mil­ní­ků.

Opět ne­bu­dou chy­bět ukáz­ky kon­krét­ních pro­jek­tů, po­zi­tiv­ní zku­še­nos­ti od zá­stup­ců stát­ní sprá­vy i sou­kro­mé sféry a v ne­po­sled­ní řadě také po­hled na po­krok v za­hra­ni­čí. Z po­hle­du pro­po­je­ní zá­stup­ců stát­ní sprá­vy z Česka i za­hra­ni­čí se sta­veb­ní­ky je Sum­mit kon­cep­ce BIM sku­teč­ně uni­kát­ní udá­los­tí nejen u nás, ale i v Ev­ro­pě.

banner-geoslam-300x250
banner-pobidka