Akce

Konference o BIM v rukou investora a realizační firmy

bim-konference-cad-studio-2019

Spo­leč­nost­i Arch.​Design, Au­to­de­sk, CAD Stu­dio a RTS pořádají dne 21. ledna 2020 v v Brně konferenci nazvanou BIM v rukou in­ves­to­ra a re­a­li­zač­ní firmy. Kon­fe­ren­ce je ur­če­na ma­nage­mentu in­ves­tor­ských, de­ve­lo­per­ských a re­a­li­zač­ních firem z České re­pub­li­ky i Slo­ven­ska.

Pokud se zúčastníte, tak můžete zjistit, jak ušet­řit pe­ní­ze a čas, ome­zit ri­zi­ka stav­by, spra­vo­vat har­mo­no­gram a roz­po­čet, zlep­šit ko­mu­ni­ka­ci od pro­jek­ce přes re­a­li­za­ci, za­trak­tiv­nit pre­zen­tač­ní ma­te­ri­á­ly a zís­kat in­te­li­gent­ní model pro pro­voz stav­by.

BIM má ve stavebnictví pomáhat lépe kontrolovat ná­kla­dů na po­ří­ze­ní a pro­voz stav­by.

Před­ná­še­jí­cí­mi budou od­bor­ní­ci z praxe. Po­dě­lí se o zku­še­nos­ti se za­vá­dě­ním a s pří­no­sy mo­der­ních tech­no­lo­gií pro­jek­to­vá­ní a vý­stav­by i se ze­fek­tiv­ně­ním tý­mo­vých ko­or­di­nač­ních a ko­mu­ni­kač­ních pro­ce­sů.

Pro­gram kon­fe­ren­ce BIM v rukou investora a realizační firmy

  • Proč by měl in­ves­tor po­ža­do­vat BIM? – Jan Bucek (Au­to­de­sk)
  • BIM na jedné ko­mu­ni­kač­ní plat­for­mě – Tomáš Lendvor­ský (Au­to­de­sk)
  • Har­mo­no­gram vý­stav­by (4D) a ce­no­vý roz­po­čet (5D) v BIM – Lukáš Tunka (CAD Stu­dio) aTomáš Var­mus (RTS)
  • Zku­še­nos­ti pro­jek­tan­ta s BIM spo­je­né s pří­no­sy pro in­ves­to­ra – Ivo Ko­va­lík (Arch.​Design)
  • BIM a sprá­va budov – zástupce CAD Stu­dio
  • Jak za­dá­vat BIM, prak­tic­ké zku­še­nos­ti in­ves­to­ra – Jan Šmej­kal (Le­tiš­tě Praha)

Další informace a re­gis­tra­ční formulář.

banner-geoslam-300x250
banner-pobidka