Akce Allplan Firmy

6 funkcí nového Allplan Bridge 2020 (webinář)

allplan-bridge-software-3D-parametricke-modelovani-mostu

Allplan Bridge 2020 je nová verze softwaru pro parametrické navrhování mostů. Firma ALLPLAN Česko proto v úterý 28. ledna 2020 od 10 hod. pořádá webinář (online seminář), kde se dozvíte, jak na

 • parametrické modelování mostů a předpínacích kabelů,
 • zadání harmonogramu výstavby,
 • definici nosných a nenosných částí mostu a jejich zatížení,
 • statickou analýzu navrženého mostu,
 • automatické osazování objektů z knihovny Allplan na most (osvětlení, ložiska…),
 • práci s mostem v prostředí Allplan Engineer.

Allplan Bridge umožňuje navrhovat mosty od prvotního návrhu až po prováděcí výkresy.

K dispozici je

 • Plně parametrický 3D model umožňuje jednoduché modifikace v jakékoliv fázi návrhu
 • Interaktivní, zadávání geometrie předpínacích kabelů ve 3D
 • Modelování průběhu výstavby
 • Automatické odvození statického modelu z geometrického
 • Stálé zatížení se automaticky odvozuje z geometrického modelu
 • Statická analýza fází výstavby včetně účinků dotvarování a smršťování betonu
 • Rozsáhlá knihovna materiálů včetně fyzikálních parametrů

Co je Allplan Bridge 2020

Software Allplan Bridge byl vyvinut týmem mostních inženýrů. V programu se dají vytvořit přesné parametrické 3D modely s komplexními geometriemi se spoustou detailních prvků. Uživatel definuje jeden typický příčný profil, varianty jsou spočteny automaticky a bez chyb.

Se softwarem můžete modelovat množství předpínacích kabelů: předem předepjaté i dodatečně předpínané, vnitřní i vnější, podélné, příčné a vertikální, a také s nestandardní geometrií. Na základě uživatelsky definovaných 3D bodů generuje uživatel automaticky geometrii předpínacího lana podél mostní konstrukce.

Při definování průřezů můžete také parametricky umístit normalizované a opakované profily, jako například podélné nosníky v ocelových a kompozitních profilech.

Výpočet hodnot průřezu je zásadním krokem při tvorbě modelu analýzy. Výpočet podporuje všechny druhy profilů s libovolnou geometrií.

Parametrické 3D modelování mostu ve 30 sekundách

Čas jako čtvrtý rozměr při navrhování mostu

Při specifikaci stavebního postupu je zvažován také čas jako čtvrtý rozměr, proto se v označení softwaru objevuje označení 4D BIM. V Allplan Bridge můžete pro stejnou mostní konstrukci definovat a zkoušet porovnat různé stavební harmonogramy.

Parametrické 3D modely mostů vytvořené v Allplan Bridge můžete rozdělit do jednotlivých stavebních segmentů. Ty lze přenést do programu Allplan Bimplus a tam je propojit se specifickými atributy. Díky tomu lze lépe popsat a vizualizovat časový průběh výstavby.

Automatické odvození statického modelu mostu

Allplan Bridge umí generovat statický model automaticky z geometrického modelu, díky čemuž se redukuje čas a chybovost. Inženýr si zachová plnou kontrolu tím, že může cíleně stanovit, které konstrukční díly přispívají k chování nosné konstrukce a které představují pouze zátěž, nebo zda se má použít prutový model nebo model nosného roštu.

Výpočet hodnot průřezů

Výpočet hodnot průřezů mostní konstrukce je zásadním krokem při tvorbě analytického modelu. Veškeré hodnoty průřezů, stejně jako i smykové napětí v jednotlivých průřezech jsou počítány automaticky, jakmile je aktivována odpovídající možnost výpočtu.

Výpočet v Allplan Bridge podporuje všechny typy profilů s libovolnou geometrií včetně monolitických a kompozitních průřezů, otevřených a uzavřených průřezů, profilů s jedním nebo více otvory a také tenkostěnných průřezů.

Matice tuhosti jednotlivých prvků nosníku je vytvořena automaticky s ohledem na vypočítané hodnoty průřezu, geometrii nosníku a vlastnosti materiálu.

Provádění statického výpočtu

Pro všechny výpočtové akce, dříve automaticky a ručně provedené v průběhu stavby, se provede globální statický výpočet, vycházející z Bernoulliho teorie nosníků. Teorie byla rozšířena proto, aby byla korektně zohledněna také změna průřezu. Navíc se provádí nelineární výpočet efektů závislých na čase, a to při zohlednění normovaných pravidel dimenzování.

Další úspora času díky parametrickému nastavení polohy

Pro doplnění modelu mostu dalšími detaily, jako jsou například osvětlovací stožáry nebo kotevní tělesa předpínacích lan, můžete v softwaru Allplan Bridge sloučit objekty z knihovny Allplan Engineering.

V Allplan Bridge se k tomu pomocí proměnných definují referenční body podél osy mostu a sloučí se pod příslušným názvem s objektem v knihovně Allplan.

Při předání parametrického modelu do Allplan Engineering se potom na tyto referenční body umístí příslušné objekty. Při každé aktualizaci modelu dojde také k automatické úpravě umístění těchto objektů.

 

banner-geoslam-300x250
banner-pobidka