Akce

BIM jedním z témat sympozia GIS Ostrava 2020

gis-ostrava-2020-feat

Na sympoziu GIS Ostrava 2020 bude opět prostor pro diskusi tématu chytrých měst a chytrých regionů z pohledu geoinformatiky pro praxi i pro výzkumníky a pedagogy.

Ústředním motivem jsou prostorová data pro chytré koncepty, tradiční zdroje geodat a jejich využití v chytrých městech/regionech, ale i nově vznikající možnosti, zahrnující využití UAV, senzorové sítě, dopravní telematiku, sociální sítě, data mobilních operátorů či různá VGI data.

Klíčovou roli v budování chytrých měst bude hrát BIM, který mění pohled nejen na výstavbu, ale i na řízení a správu staveb. Příprava Digitální technické mapy (DTM) a rekodifikace veřejného stavebního práva představují další zásadní přínosy k budování chytrých měst. Konference poskytuje příležitost představit příklady vhodných strategií a implementace chytrých technologií ve městech či regionech a diskutovat o problémech a příležitostech geodat a geoinformačních technologií.

Současně sympozium nabízí prostor i pro další témata, kde je možné prezentovat nové výsledky rozvoje geoinformační infrastruktury, úspěšných aplikací geoinformačních technologií či zajímavé výsledky výzkumu.

Sympozium GIS Ostrava 2020 se koná ve dnech 18. až 20. března. Do 17. 1. 2020 se můžete přihlásit s referátem nebo navrhnout svůj seminář.

Hlavní řečníci

Hlavními řečníky letos budou

 • Francesco Nex (University of Twente) – New trends of UAV technology in Geomatics
 • Jakub Karas (UpVision) – Challenges and future of the UAV regulation

Témata

Tématy letošního ročníku sympozia GIS Ostrava jsou

 • Geoinformační infrastruktury
 • Digitální technická mapa (DTM)
 • BIM
 • Zdroje geodat
 • Dálkový průzkum Země
 • UAV
 • 3D GIS
 • Komunitní data a komunitní projekty (crowdsourcing)
 • Otevřená data, otevřený SW
 • Senzorové sítě
 • Smart city
 • Smart region
 • Smart společnost
 • Prostorové modelování a simulace
 • Nové trendy v geoinformatice
 • Společnost, lidské zdroje, vzdělávání, legislativa, popularizace v geoinformatice
 • Využití území a dynamika změn
 • Inteligentní dopravní systémy a GI
 • Mobilita ve městě

Semináře

Chystají se také semináře. V tuto chvíli jsou oznámeny

 • Geodesign (doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.)
 • Využití konceptu Big Data v kontextu udržitelné mobility a řešení RODOS (Mgr. Marek Šcerba)
 • Možnosti využití jazyka R jako skriptovacího nástroje pro GIS na příkladech QGIS a ArcGIS (Jan Caha, Ph.D.)
 • The role of Vienna‘s geoinfrastructure in Viennese Smart City Initiatives (Franz Xaver Pfaffenbichler, City of Vienna)
 • Towards real-time UAV mapping (Francesco Nex, University of Twente)

Geodesign (doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.)

Jako geodesign bývá označována sada metod a konceptů, které slouží ke spolupráci veřejnosti, plánovačů a investorů za účelem navrhování a realizování optimálních řešení prostorových změn. Z pohledu technologického jsou nejčastěji využívány počítačové modely umožňující zpracovávat prostorové analýzy, modely a simulace ve variantních (scénářových) řešeních. Příkladem takového modelu v českém prostředí je nástroj Urban Planner (jehož je přednášející spoluautorem), což je analytická nadstavba (Add-In) ArcGIS for Desktop 10.x, určená pro variantní vyhodnocení územního potenciálu a k detekci optimálních ploch vhodných pro územní rozvoj. Extenze pracuje s principem trvale udržitelného rozvoje a využívá jako hlavní metodu výpočtů multikriteriální analýzu, jejíž nastavení bylo stanoveno metodou podpory rozhodování AHP. Hlavním vstupem do modelu jsou data územně analytických podkladů.

Seminář bude zaměřen na teoretické a praktické představení konceptu geodesignu a následně také modelu Urban Planner. Účastníci si vyzkouší modelovat potenciál území, vyhledávat optimální rozvojové plochy a provádět jednotlivé analýzy v podobě variantního (scénářového) řešení.

Využití konceptu Big Data v kontextu udržitelné mobility a řešení RODOS (Mgr. Marek Šcerba)

Mobilita je v současné době na prahu převratných změn: vozidla, cestující, a dopravní infrastruktura se postupně vzájemně propojují do sítě, která je tvořena milióny sensorů/zařízení, které umožní vzájemnou komunikaci a interakci. Cestujícím jsou poskytovány real-time informace přicházející z nově vznikajících robustních komunikačních sítí a inovativních datových zdrojů. Tuto změnu můžeme definovat jako přechod od intuitivních rozhodnutí k rozhodnutím založených na znalostech o aktuálních podmínkách v komplexním procesu mobility lidí a zboží. Pro postupné zdokonalování tohoto rozhodovacího procesu jsou vcelku dynamicky vyvíjena řešení, která jsou postavena na konceptu Big Data využívající informace z pokrokových technologií, která jsou hybatelem pokroku a měnící svět okolo nás.

Součástí semináře bude představení nových konceptů a aplikací postavených nad Big Data, včetně prezentace příkladných řešení ze světa nebo pro místní podmínky. Centrum pro rozvoj dopravních systémů – RODOS vcelku unikátním způsobem navrhnul, vyvinul a v pilotních aplikacích prokázal životaschopnost těchto nových trendů v oblasti monitorování, řízení silniční dopravy a jejího financování.

Tematické zaměření semináře bude především cílit na možné uplatnění těchto moderních přístupů a systémů pro aplikaci analytických, řídicích a informačních systémů s širokým uplatněním nejen v dopravě a dalších síťových odvětvích, ale také při výkonu státní a veřejné správy nebo realizace konceptů tzv. Smart Cities. Provoz a průběžný rozvoj takových systémů představuje nikoliv postačující, ale nutnou výchozí podmínku dalšího rozvoje ČR směrem k prosperující znalostní společnosti v oblasti inteligentních dopravních systémů.

Možnosti využití jazyka R jako skriptovacího nástroje pro GIS na příkladech QGIS a ArcGIS (RNDr. Jan Caha, Ph.D.)

GIS jako nástroje vynikají ve zpracování prostorových dat, nicméně součástí procesu zpracování geodat jsou často kroky, které se s prostorovou složkou nutně nepojí. Může se jednat například o zpracování textových dat, výpočty komplexních statistik či statistických modelů a nebo tvorbu grafů sumarizujících data. V těchto oblastech nejsou GIS nástroje často dostatečně silné, či neposkytují nejvhodnější řešení. Vhodnější nástroje nacházíme mimo běžné GIS, v některých programovacích jazycích (např. Python či R), které poskytují širší spektrum nástrojů pro nejrůznější operace s daty. Seminář se bude věnovat specificky jazyku R, z důvodu jeho zaměření na problematiku zpracování dat, statistiku a vizualizaci dat. V současnosti existují možnosti integrace skriptů napsaných v R jak pro QGIS tak i ArcGIS, pomocí nichž lze spouštět předpřipravené skripty v R přímo z prostředí GIS. Odpadá tím nutnost exportovat data, zpracovávat je separátně v R a potom je opětovně nahrávat do GIS. Tato „bezešvá“ integrace umožňuje využít všechny možnosti R, přímo ve workflows zaměřených na geografická data.

The role of Vienna‘s geoinfrastructure in Viennese Smart City Initiatives (Franz Xaver Pfaffenbichler, City of Vienna)

The workshop focuses on the Smart City initiatives of the City of Vienna and will point out the special role of the Viennese geoinfrastructure. Especially the leadership of the City of Vienna in publishing their geoadata as open data has a massive impact in new developments and innovations. Topics like „What means smart?“, „What means open?“ and „Can you rely on open?“ will be adressed as well as some concrete examples and best practices in our smart and open environment like basemap.at, which is also accepted and appreciated above our borders. The presentation also gives an outlook on the Digital Agenda Vienna 2025, which deals among other things with the use of drones to measure areas and inspect facilities.

Towards real-time UAV mapping (Francesco Nex, University of Twente)

In this workshop an overview of the current trends in the development of UAV will be given showing how developments in adjacent domains are influencing the way unmanned platforms are used for Geomatics and Remote Sensing applications. Processing time is an important parameter in all the photogrammetric applications, but if fast computing is a plus, the use of UAV platforms for efficient monitoring and mapping have recently triggered the implementation of real-time solutions also in the Geomatics community. This workshop will present some early examples on how real-time or near real-time indoor and outdoor mapping applications can be implemented using commercial solutions too. More specifically, the real-time mapping of unknown indoor environments for quick inspections will be shown. The combination of SLAM, deep learning depth estimation and autonomous path planning algorithms allows to generate quick 3D models of indoor environments. On the other hand, two outdoor examples will demonstrate how real-time computing can be used for road monitoring or structural building damage detection after catastrophic events: SLAM and deep learning algorithms have been combined to detect objects of interest and geo-reference their position.

Advantages and disadvantages of the current implementations, future challenges for the development of a next generation UAV applications will be further discussed in the workshop. Participants will have insight on the implementation and will be able to understand how to produce similar solutions for their own applications.

Web sympozia

https://gisak.vsb.cz/gisostrava/cz/index.php

banner-geoslam-300x250
banner-pobidka