Legislativa

Vláda schválila posun harmonogramu zavádění koncepce BIM v ČR

koncepce-bim

Petr Serafín uveřejnil dne 26. ledna 2021 na webu Ministerstvu průmyslu a obchodu zprávu o aktualizaci harmonogramu zavádění koncepce BIM v ČR.

Vyjádření MPO

Realizace Koncepce zavádění metody BIM v České republice, schválená usnesením vlády č. 682/2017 (dále jen „Koncepce“), pokračuje již čtvrtým rokem. Vláda v pondělí 18. ledna 2021 vzala svým usnesení č. 41 na vědomí informaci o jejím plnění a schválila aktualizaci harmonogramu plnění. Potvrdila tak její směřování.

Informace o plnění Koncepce BIM za období září 2018 – červen 2020 popisuje pokrok dosažený při přípravě zavádění metody BIM do stavební praxe a vytyčuje výhled na další období. Je zřejmé, že při akceleraci digitální agendy státu nezůstává ani digitalizace stavebnictví, jehož důležitou složkou je právě BIM, pozadu. Připomeňme, že BIM (český ekvivalent „informační modelování, resp. management staveb“) představuje komplexní proces vytváření a správy digitálních dat o stavbě během celého jejího životního cyklu. Významně přispívá ke zvýšení kvality a úspoře nákladů i času při přípravě, provádění a provozování staveb.

Předložený materiál uvádí, že z 38 opatření Koncepce bylo zahájeno již 37.

Z nich byla 3 splněna, 2 ukončena a ostatní jsou dále průběžně plněna. Těžištěm byla intenzivní příprava a projednávání jednotlivých metodik a standardů a osvětová kampaň prostřednictvím řady akcí a mediálních výstupů. Následující období bude ve znamení vydávání metodik a jejich ověřování na pilotních projektech.

Vládě byl spolu s Informací předložen návrh aktualizace obsahu a harmonogramu plnění jednotlivých opatření Koncepce včetně příslušného zdůvodnění. Potřeba aktualizace vyplynula během její realizace zejména v návaznosti na nové trendy v oblasti digitalizace stavebního odvětví, v reakci na vývoj v oblasti digitalizace veřejné správy a na rekodifikaci veřejného stavebního práva.

Zpracovaná Informace včetně návrhu aktualizace harmonogramu Koncepce prošla standardním meziresortním připomínkovým řízením, ve kterém se k ní kromě všech resortů vyjadřovala i ostatní relevantní připomínková místa (např. ČKAIT, ČKA nebo Hospodářská komora ČR). Fakt, že i přes složitá projednávání výstupů byla informace o plnění vládě předložena bez rozporu, dokládá, že se během realizace podařilo navázat konstruktivní spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty. Právě s tímto cílem jsme v minulém roce zřizovali meziresortní pracovní a koordinační skupiny, ve kterých participují zástupci veřejné, soukromé i akademické sféry.

„Z přijetí tohoto usnesení vlády mám velkou radost. Svědčí o tom, že vláda zavádění BIM v ČR nejen nadále podporuje a potvrzuje správnost Koncepcí vytýčeného záměru, ale zároveň schválením aktualizace harmonogramu přispívá k udržování trendu digitalizace tak, aby odpovídal tuzemským i zahraničním zkušenostem. Při této příležitosti chci poděkovat všem, kteří k zavádění metody BIM aktivně a pozitivně přispívají,“ uvedl po jednání vlády Ing. Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO.

www.koncepcebim.cz

Odůvodnění aktualizace harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM v ČR

V dokumentu Aktualizace harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM v ČR, předloženém vládě, je v úvodu:

Během realizace koncepce za uplynulé 3 roky byla u některých uložených opatření příslušnými gestory a spolugestory identifikována potřeba aktualizace. Ta souvisí především s dynamickými
vnějšími faktory, které je nutné reflektovat.

Od zahájení plnění Koncepce v roce 2017 do současnosti došlo k akceleraci politik souvisejících s digitalizací agend státu. Vláda schválila svým usnesením č. 629 dne 3. října 2018 průřezový
strategický dokument Digitální Česko, který se týká veškerých dopadů digitalizace na hospodářství a společnost. Přesah do oblasti Koncepce a BIM mají i některé legislativní změny. Letos byl schválen zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jeho ustanovení s účinností od 1. 7. 2023 zavádějí mj. digitální technické mapy, elektronické úkony a informační systémy veřejné správy jako např. digitalizaci stavebního řízení a datová úložiště příslušných dokumentací, jež by měly být kompatibilní s BIM daty. Roli hraje také rekodifikace stavebního zákona a vize digitálního modelu vystavěného prostředí jako dlouhodobého cíle.

Vývojem ale prochází i samotná metoda BIM. Některé její části jsou dnes již překonané a nahrazené inovativnějšími řešeními. Praxí a tímto vývojem byla identifikována některá uložená opatření jako zásadnější nebo rozsáhlejší, než se původně očekávalo a jejich plnění si vyžaduje širší nasazení. Některá opatření oproti plánu musela být zahájena dřív, jiná zase později. To vše vede k nutnosti termínových úprav oproti původnímu harmonogramu. Jedná se např. o tvorbu jednotného datového standardu pro pozemní i dopravní stavitelství, jež vyžaduje značné úsilí v meziresortní koordinaci a při projednávání s dotčenými odbornými organizacemi. Součástí datového standardu je klasifikační systém, u nějž je zvolena strategie vydat se cestou mezinárodní spolupráce, abychom získali osvědčené know-how, zajistili kompatibilitu s evropskými klasifikačními systémy a zvýšili konkurenceschopnost českých podnikatelů ve stavebnictví. Toto řešení však vyžaduje více času, než bylo původně plánováno.

Nedílnou součástí je i vývoj a sledování zahraniční praxe a mezinárodní spolupráce. Právě intenzivní rozvinutí mezinárodní spolupráce v podobě aktivní české účasti v mezinárodních organizacích jako jsou pracovní skupina EU BIM Task Group nebo evropské organizace pro normalizaci CEN přinášejí významné znalosti a potenciál k mezinárodní spolupráci. I za našeho přispění byly v období od zahájení Koncepce vydány zásadní technické normy pro oblast BIM (např. 19650-1, 19650-2, 23 386) a další jsou těsně před vydáním (např. 23 387). Ty ovlivňují obsah i časové rozložení řešení
jednotlivých opatření.

V návaznosti na výše uvedené důvody navrhujeme aktualizaci identifikovaných opatření Koncepce.

Aktualizace se detailněji soustředí převážně na opatření v horizontu do roku 2024. Z praxe a dynamiky nových poznání v oblasti digitalizace se předpokládá další aktualizace opatření a jejich
harmonogramu opět po uplynutí 3 let, tedy v roce 2023.

Návrh aktualizace koncepce byl 8. 10.2020 projednán na Meziresortní pracovní skupině pro zavádění metody BIM v ČR, což je široká platforma sdružující zástupce veřejné, soukromé i akademické sféry.

Následně byl návrh projednán ve standardním meziresortním připomínkovém řízení.

banner-geoslam-300x250
banner-pobidka