Firmy SCIA Software

SCIA Engineer 21 má ušetřit hodinu denně. Nová pracovní plocha, inteligentní vyhledávání příkazů a ergonomické panely nástrojů

scia-engineer-21-software-statika

Belgická firma SCIA uvedla na trh novou verzi svého softwaru pro vý­po­čty a po­sud­ky sta­veb­ních kon­struk­cí. SCIA En­gi­neer 21 má díky přepracovanému uživatelskému prostředí uživatelům denně ušetřit ho­di­nu denně.

Předchozí dva roky strávil tým spe­ci­a­lis­tů na uži­va­tel­ské pro­stře­dí ti­sí­ce hodin sle­do­vá­ním sta­ti­ků při práci a roz­ho­vo­ry s nimi. Díky tomu vytvořili nové uži­va­tel­ské pro­stře­dí, které pra­cu­je v har­mo­nii se sta­ti­kem. Vý­sled­kem přenastavení uživatelského rozhraní programu je dvacetiprocentní úspo­ra v práci s myší (v pře­su­nech kur­zo­ru a po­u­ží­vá­ní tla­čí­tek).

Nové pře­pra­co­va­né uži­va­tel­ské pro­stře­dí SCIA En­gi­neer 21 při­ná­ší celou řadu vy­lep­še­ní. Asi nejvýznamnější je maximalizace pracovní plochy s modelem.

Maximalizovaná pracovní plocha

Model nyní za­bí­rá téměř sto procent plochy ob­ra­zov­ky. Uži­va­telé tak mohou najednou vidět všech­ny klí­čo­vé prvky pro­jek­tu. V po­rov­ná­ní s před­cho­zí verzí softwaru a dle slov firemních zástupců i ve srov­ná­ní s kon­ku­ren­cí je model nyní o padesát procent větší. Sta­tik se díky tomu může sou­stře­dit více na vlast­ní práci, namísto aby ne­u­stá­le měnil pa­ra­me­t­ry a způ­sob zob­ra­ze­ní.

Ergonomické panely nástrojů

Nová verze softwaru má také tzv. in­te­li­gent­ní pa­ne­ly ná­stro­jů, které na jednom místě sdru­žu­jí nej­čas­tě­ji po­u­ží­va­né funk­ce. Vedle toho si každý uži­va­tel může vy­tvo­řit vlast­ní panel se svými ob­lí­be­ný­mi funk­ce­mi. „Akční“ panel ná­stro­jů do­vo­lu­je přímý a sou­čas­ný pří­stup ke dvěma fázím pra­cov­ní­ho po­stu­pu, například zároveň k vý­sled­kům nu­me­ric­ké ana­lý­zy a k po­sud­kům. Iterativní způ­sob práce, běžný pro většinu projektů, se tímto způsobem může zrychlit.

SCIA Spotlight

S nástrojem SCIA Spot­light se učíte soft­ware prů­běž­ně. Vy­hle­dá­va­cí ná­stroj je až desetkrát rych­lej­ší ve vy­hle­dá­vá­ní pří­ka­zů než běžně používaný způ­sob pro­chá­ze­ní na­bí­dek s funkcemi.

banner-geoslam-300x250
banner-pobidka