Software

Vectorworks uvádí na trh verzi 2022 svých softwarů pro BIM a CAD

vectorworks-2022-b

Spo­leč­nost Vec­torworks vy­dá­vá novou produktovou řadu Vec­torworks 2022 s dů­ra­zem na tech­no­lo­gic­ké po­stu­py nové ge­ne­ra­ce, pra­cov­ní po­stu­py 3D a BIM, sou­čin­nost, kra­ji­no­tvor­bu a pra­cov­ní po­stu­py GIS a zá­bav­ní­ho de­sig­nu.

Vec­torworks svou produktovou řadu přejmenovala, aby přes­něji reflektovala navrhování s pomocí BIM. Vec­torworks De­sign Suite, dříve známá pod názvem Vec­torworks De­signer, však i na­bí­zí všech­ny ak­tu­ál­ní funk­ce apli­ka­cí Vec­torworks Ar­chi­tect, Lan­d­mark, Spo­tli­ght, Fun­da­men­tals, Bra­ceworks, Con­nect­CAD a Vi­si­on a po­sky­tu­je celou sadu tech­no­lo­gií v jed­nom roz­hra­ní.

Detaily o vydání nové verze softwaru.

Témata
banner-geoslam-300x250
banner-pobidka