Allplan Software

Allplan aktualizuje svoji platformu Bimplus, určenou pro správu dat

allplan-bimplus-sprava-dat-bim-b

Firma All­plan aktualizovala svoji clou­do­vou plat­for­mu Bim­plus pro sprá­vu dat a spo­lu­prá­ci. Nová verze má řadu no­vých a vy­lep­še­ných funk­cí pro práci s BIM mo­de­ly, sprá­vu do­ku­men­tů a in­te­gra­ci uži­va­te­lů s právy pouze pro zob­ra­ze­ní/čtení (tzv. guest viewers).

Mož­nost, kdy jsou všech­ny in­for­ma­ce na dosah ruky přímo v mo­de­lu a zá­ro­veň je za­cho­va­ný pře­hled, vý­raz­ně zlep­šu­je re­ak­ci na pro­blémy (Issue). Již není třeba hle­dat e-mail nebo do­ku­ment, který uvádí, co je třeba změ­nit, pro­to­že každý může sle­do­vat prů­běh jed­not­li­vých čin­nos­tí v Issue Ma­nage­ru. Jde o to pra­co­vat chytře­ji.

Nové ná­stro­je pro mě­ře­ní

Nová sada ná­stro­jů pro mě­ře­ní v rámci Bim­plus po­sky­tu­je zcela di­gi­tál­ní pro­stře­dí pro spo­lu­prá­ci na mo­de­lech, které umožňuje kon­t­ro­lu přes­nos­ti a mož­nost ode­slat pří­pad­né chyby zpět pro­jek­to­vým týmům před za­há­je­ním vý­stav­by.

Po do­kon­če­ní stav­by lze tyto ná­stro­je také po­u­žít ke sprá­vě pro­blé­mů (Issue) a vy­tvo­ře­ní se­zna­mů oprav ke kon­t­ro­le a opat­ře­ním. Jed­no­du­ché sady ná­stro­jů, jako je tato, mohou mít po­zi­tiv­ní vliv na ži­vot­ní pro­stře­dí – čím více lze udě­lat a ulo­žit v di­gi­tál­ní plat­for­mě, tím méně vý­kre­sů je třeba vy­tisk­nout.

Lepší in­ter­ak­ce a pro­po­je­ní do­ku­men­tů

Ak­tu­a­li­za­ce zvý­ši­la výkon apli­ka­ce BIM Ex­plo­rer, což vedlo ke sní­že­ní ve­li­kos­ti in­ter­ních dat a zrych­le­ní pre­zen­ta­ce sa­mot­né­ho mo­de­lu. Dále bylo vy­lep­še­no vy­kres­lo­vá­ní mo­de­lů díky funk­ci Am­bi­ent Occlusi­on, která za­ost­řu­je scénu a po­sky­tu­je ně­kte­ré funk­ce stí­no­vá­ní, aby model pů­so­bil re­a­lis­tič­těj­ším do­jmem.

Vy­lep­še­ní apli­ka­ce BIM Ex­plo­rer

Ak­tu­a­li­za­ce zvý­ši­la výkon apli­ka­ce BIM Ex­plo­rer, což vedlo ke sní­že­ní ve­li­kos­ti in­ter­ních dat a zrych­le­ní pre­zen­ta­ce sa­mot­né­ho mo­de­lu. Vy­lep­še­no bylo také vy­kres­lo­vá­ní mo­de­lů díky funk­ci Am­bi­ent Occlusi­on, která za­ost­řu­je scénu a po­sky­tu­je ně­kte­ré funk­ce stí­no­vá­ní, aby model pů­so­bil re­a­lis­tič­těj­ším do­jmem.

Bim­plus Guest Viewers

Bim­plus nyní na­bí­zí správ­cům týmů mož­nost po­zvat do pro­jek­tů ná­vštěv­nic­ké di­vá­ky pro lepší pří­stup­nost a vi­di­tel­nost. Pro­hlí­žeč hostů je někdo, kdo je scho­pen zob­ra­zit data v rámci pro­jek­tu, pro který bylo udě­le­no opráv­ně­ní. Pro­hlí­žeč typu host má pří­stup ke kom­po­nen­tě BIM Ex­plo­rer a může zob­ra­zit sa­mot­ný model, pro­blémy a do­ku­men­ta­ci. Po­sky­to­vá­ní di­vác­kých hostů v rámci Bim­plus na­bí­zí širší zá­klad pro spo­lu­prá­ci.

Další informace o platformě Bimplus jsou k dispozici na webu www.bimplus.net

banner-geoslam-300x250
banner-pobidka